Biografski slovar

BEZOBRAZOV Andrey (1684)

BEZOBRAZOV Andrey (1684) - je ... Kaj je BEZOBRAZOV Andrej (1684)?
BEZOBRAZOV Andrey -., Glej Bezobrazov ..

Biografski slovar. 2000.