Biografski slovar

Bestuzhev-Ryumin, Mihail Petrovič

Bestuzhev-Ryumin, Mihail Petrovič - da ... Kaj Bestuzhev-Ryumin, Mihail Petrovič?
Bestuzhev-Ryumin, Mihail Petrovič - glej članek Bestuzhev-Ryumin (PM, MP ,. AP).

Biografski slovar. 2000.